Hjem  »  Næringsdrivende?

Næringsdrivende?

Er du næringsdrivende eller lønnsfrilanser? Eller både næringsdrivende og lønnsmottaker? Her kan du lese mer om hva en frilanser er, og hvilke(n) kategori(er) du kommer inn under:

Hva er en frilanser? (Frilansjournalistenes nettsider)

Folketrygdeloven § 1-9 har denne definisjonen av ikke-ansatt lønnsmottakere:
«Med frilanser menes i denne loven enhver som utfører arbeid eller oppdrag utenfor tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse, men uten å være selvstendig næringsdrivende, se § 1-10.»

Ikke ansatt lønnsmottaker er den som mottar lønn for enkeltstående oppdrag uten å være fast eller midlertidig ansatt hos oppdragsgiver. Andre navn er «oppdragstaker», «ikke-ansatt arbeidstaker» «selvstendig oppdragstaker» eller «lønnstaker utenfor tjenesteforhold».

Næringsdrivende defineres i skatteretten som «en vedvarende virksomhet som er egnet til å gi nettoinntekt og som drives for skattyters egen regning og risiko.» Poenget er altså at det drives en aktivitet for egen regning og risiko som er egnet til å gi økonomisk overskudd.